Meer dan 40-jarig bestaan & 5 sterren service

Alg. voorwaarden & privacy

Alg. verkoop- en garantievoorwaarden voor tweedehandse voertuigen

1. Toepasselijke bepalingen
De verkoopovereenkomst wordt door de wet beheerst, door de bijzondere bepalingen op de voorzijde en door onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van de beschrijving van het voertuig.

2. Financiering
In geval de koper beroep doet op een financiering, zal hiervan op de bestelbon melding worden gemaakt. Indien de financiering niet wordt verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de koper recht op terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot onder de volgende voorwaarden:
2.1 de koper dient de verkoper per aangetekende brief binnen de 7 dagen na de ondertekening van de bestelbon in kennis te stellen van de weigering van de financiering;
2.2 het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestelbon aan de verkoper overgemaakt worden. In dat geval zal het voorschot onverwijld en uiterlijk binnen de 14 werkdagen aan de koper worden terugbetaald. Indien het bewijs niet wordt overgemaakt binnen de hierboven vermelde termijn heeft de verkoper recht op de vergoeding voorzien in artikel 3.4 hieronder.

3. Leveringsdatum
3.1 De verkoper dient de uiterste leveringsdatum te vermelden op de bestelbon. Bij afwezigheid van deze datum, levert de verkoper het voertuig door het fysieke bezit van of de controle over het voertuig onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst over te dragen aan de koper.
3.2 Tenzij in geval van overmacht, indien de verkoper het voertuig niet levert op de overeengekomen datum, heeft de koper het recht om:
3.2.1 wanneer de leveringsdatum voor de koper essentieel is en als dusdanig is opgenomen in de verkoopovereenkomst, de overeenkomst onverwijld te beëindigen;
3.2.2 in de andere gevallen, een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn voor te stellen en, indien het voertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn niet is geleverd, de overeenkomst onverwijld te beëindigen. In geval van annulering van de verkoop zal de verkoper de bedragen die de koper heeft betaald in het kader van de overeenkomst onverwijld en uiterlijk binnen 14 werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst terugbetalen.
3.3 Tenzij in geval van overmacht, indien de koper weigert het voertuig op deze datum in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, stelt de verkoper de koper in gebreke met het verzoek zijn verplichtingen binnen de tien dagen vanaf de verzending van deze brief na te komen. Bij gebrek aan voldoening mag de koper bij aangetekende brief ofwel de uitvoering van de overeenkomst eisen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden beschouwen.
3.4 In geval van ontbinding van de verkoop zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 10 % van de overeengekomen prijs, exclusief btw, met een minimum van €250. Vanaf de betekening van de ontbinding van de verkoop kan de verkoper over het voertuig beschikken ten voordele van een derde en kan de koper zich tot een andere verkoper wenden.

4. Plaats van levering
De levering van het voertuig vindt plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders bepaald.

5. Wettelijke garantie
5.1 Als de koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn beroeps- of handelsactiviteit vallen, verlenen de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek hem specifieke wettelijke rechten die hem beschermen tegen een gebrek aan overeenstemming. De verkoper die wordt vermeld op de bestelbon, is als enige verantwoordelijk voor deze wettelijke garantie.
5.2 De verkoper garandeert dat het voertuig in overeenstemming met de bestelling en gebruiksklaar is. Vóór de ondertekening van de bestelbon overloopt de verkoper samen met de koper de historiek van de kilometerstand en de andere informaties, die op het Car-Pass-document staat, die ook in zijn advertentie worden opgenomen en in zijn showroom worden weergegeven. Bij de levering van het voertuig overhandigt de verkoper de koper het door het autokeuringsstation afgeleverde Car-Pass-document.
5.3 Gebrek wordt geacht niet te bestaan als, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de koper het gebrekkende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn.
5.4 De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de tussenkomst van de verkoper in het kader van deze garantie beperkt is tot twaalf maanden vanaf de levering, tenzij op de voorzijde van de bestelbon een schriftelijke bepaling staat die de koper een langere termijn voor de toepassing van de wettelijke garantie verleent. Voor elk gebrek dat zich manifesteert gedurende de termijn van toepassing voor de wettelijke garantie wordt de herstelling of de vervanging van het voertuig als volgt gedekt: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van het voertuig te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van het voertuig en de ernst van het gebrek. In dat geval kan de koper een passende prijsvermindering eisen of de ontbinding van de verkoop indien hij de herstelling of de vervanging van het voertuig niet kan verkrijgen. Dit geldt eveneens indien de verkoper de herstelling of de vervanging niet heeft verricht binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de koper. Elke terugbetaling van de prijs aan de koper zal verminderd worden teneinde rekening te houden met het gebruik van het voertuig sinds de levering ervan. Elk gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen de eerste 6 maanden volgend op de levering van het voertuig, wordt behoudens bewijs van het tegenovergestelde en te leveren door de verkoper, geacht al te hebben bestaan op het moment van levering. Na het verstrijken van deze eerste garantieperiode van 6 maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde dekking als hij kan bewijzen dat de gebreken die worden aangehaald voor het verlopen van de termijn voor toepassing van de wettelijke garantie, al bestonden op het moment van levering. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.
5.5 Elke herstelling moet verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper.
5.6 De onder wettelijke garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats.
5.7 De koper behoudt de bescherming van de wettelijke garantie hoewel hij het voertuig volgens de instructies van de fabrikant laat onderhouden of herstellen buiten het netwerk van door die fabrikant erkende herstellers.
5.8 De wettelijke garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig. De wettelijke garantie dekt niet de normale slijtage van het voertuig. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van het voertuig, aan nalatigheid, of een gebrek aan onderhoud of aan een slecht onderhoud door de koper, noch wanneer het voertuig werd verbouwd of gebruikt werd - behoudens uitdrukkelijke specificatie op de bestelbon door de koper en aanvaard door de verkoper - in competitieverband of rally's, noch wanneer het gebruikt werd als taxidienst of voor de bedeling van post of spoedzendingen of delivery. De tussenkomst onder wettelijke garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van het voertuig als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.
5.9 De koper die een beroep wil doen op de wettelijke garantie moet wettelijk gezien de verkoper ervan op de hoogte brengen binnen een termijn van twee maanden nadat hij de gebreken vastgesteld heeft. Het is echter aangewezen dat hij hem zo snel mogelijk verwittigt.
5.10 De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.
5.11 De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte voertuig, wordt geregeld door het gemeen recht.
5.12 Na het verstrijken van de wettelijke garantie volgens artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek geniet de koper nog steeds bescherming door de vrijwaring voor verborgen gebreken van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De verkoper kan zichzelf niet vrijstellen van verborgen gebreken.

6. Commerciële garantie
Wanneer een commerciële garantie van de verkoper en/of de constructeur van toepassing is, wordt dit aangegeven op de bestelbon. Als een commerciële garantie van de verkoper van toepassing is, wordt tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de aanvaarding van werkzaamheden onder de commerciële garantie, beperkt is tot de duur en de elementen die door de partijen zijn bepaald. De hierboven vermelde wettelijke rechten van de koper blijven onverminderd gelden, ongeacht de commerciële garantie. Eventuele commerciële garantievoorwaarden die aan de bestelbon zijn toegevoegd, maken integraal deel uit van het contract. De commerciële garantie van de verkoper wordt louter afgesloten ten gunste van de koper en is niet overdraagbaar.

7. Herstellingen niet gedekt door een garantie
De herstellingen die ten laste zijn van de koper dienen het voorwerp uit te maken van een gedetailleerd bestek dat aan de koper wordt overhandigd. Indien het opmaken van dit bestek betalend is, wordt dit bedrag niet aan de koper terugbetaald. Het bestek vermeldt minstens de volgende informatie: de naam en/of handelsnaam van de verkoper, zijn adres en zijn ondernemingsnummer, de datum, de geldigheidsduur, de kilometerstand van het voertuig, de beschrijving en de duur van de uit te voeren werken en de kosten verbonden aan het uurloon en de onderdelen. De factuur omvat dezelfde informatie als het bestek, met uitzondering van de geldigheidsduur.

8. Eigendoms- en risico-overdracht
8.1. De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs.
8.2. Het risico op verlies of beschadiging van het voertuig wordt aan de koper overgedragen zodra hij of een door hem aangewezen persoon, die niet de vervoerder is, het voertuig fysiek in bezit neemt. Wanneer de overeenkomst voorziet in de verzending van het voertuig, wordt het risico op verlies of beschadiging van het voertuig overgedragen aan de koper op het ogenblik van zijn levering aan de vervoerder die door de koper belast is met het vervoer en voor zover de keuze voor deze vervoerder niet door de onderneming werd geboden.

9. Betaling
De overeengekomen verkoopprijs is niet herzienbaar. De verkoper mag geen voorschot eisen dat hoger is dan 15 % van de verkoopprijs van het voertuig. De totale prijs of het saldo wordt contant betaald voor levering inschrijvingsdocumenten, behoudens een uitdrukkelijke afwijkende bepaling. Zo niet zal voor het op de vervaldag onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke interest verschuldigd zijn. Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Indien de betaling niet is gebeurd binnen de tien dagen vanaf de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, kan de verkoper middels een aangetekende brief geadresseerd aan de koper de verkoop ontbinden. In dat geval zal de koper, naast de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de geleden schade die minstens 10% bedraagt van de overeengekomen verkoopprijs, exclusief btw, met een minimum van €250,00.

10. Overname van een voertuig Wanneer de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de koper, dan is de overname afhankelijk van de levering van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige verkoop, evenals van het bewijs dat de koper de eigenaar is van het over te nemen voertuig en er vrij over kan beschikken. Tevens dient de koper aan te tonen dat alle verplichtingen m.b.t. een eventuele financiering werden uitgevoerd en dat het voertuig niet het voorwerp uitmaakt van enige vorm van beslag. De waarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige overeenkomst, is definitief voor zover de staat van het voertuig op het ogenblik van de levering door de koper, overeenstemt met de beschrijving ervan vermeld op de bestelbon of op een document dat integraal deel uitmaakt van deze bestelbon. De waardevermindering van het over te nemen voertuig als gevolg van een vertraging in levering van het voertuig dat aan de consument is verkocht, is voor rekening van de verkoper.

11. Geschillen
In geval van een geschil verbinden de verkoper en de koper zich ertoe om alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Als zij onderling geen oplossing vinden, kan het geschil zonder afbreuk te doen aan de rechtsvordering, ingediend worden bij de Verzoeningscommissie AUTOMOTO opgericht door de organisaties die deze overeenkomst uitgewerkt hebben.
De zetel van de Verzoeningscommissie AUTOMOTO en haar secretariaat zijn gelegen in: Jules Bordetlaan 164, 7140 Brussel, tel: 02/778.62.47, e-mail: info@Verzoeningautomoto.be. Alle reglementen, formulieren en documenten zijn beschikbaar op de website van de Commissie (www.verzoeningautomoto.be). Ze kunnen ook op papier of op een andere duurzame drager bezorgd worden.

12. Bevoegde rechtbanken
De rechtbanken bepaald door artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek zijn bevoegd om geschillen te behandelen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst, onverminderd de toepassing van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

13. Persoonlijke gegevens
Verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die klanten en prospecten meedelen (naam, voornaam, geslacht, postadres, e-mail, vaste of mobiele telefoon, geboortedatum) voor doeleinden zoals het communiceren van aanbiedingen en het uitvoeren van contracten en marketingactiviteiten. Hij bewaart deze gegevens gedurende zeven jaar. Klanten en prospecten beschikken over het recht op inzage en het recht op verbetering van hun gegevens. Voor bijkomende informatie, raadpleeg zijn 'privacyverklaring van gegevens' die beschikbaar is op zijn website of op een duurzame drager op aanvraag.

14. Contactgegevens bij vragen of klachten
Alle vragen of klachten met betrekking tot deze overeenkomst kunnen worden gericht aan:
Garage R. Aelterman bvba brugsevaart 108 9030 Mariakerke - Gent. +3292268262, info@autosaelterman.be. De verkoper verbindt zich ertoe het voertuig te leveren in een staat die overeenstemt met de beschrijving op de bestelbon. PaPi/DL. 09-2020 Alle rechten voorbehouden - Nadruk, zelfs gedeeltelijk, verboden. De koper erkent kennis van de algemene voorwaarden genomen te hebben en ze te aanvaarden.

Privacy policy

De voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website van Auto's Aelterman. Door zijn bezoek aan de site verklaart de gebruiker zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord en gebonden deze voorwaarden volledig te kennen en te aanvaarden.

Persoonlijke gegevens
Op de website van Auto's Aelterman worden geen gegevens opgeslaan of verwerkt voor verdere commerciële doeleinden. De via het contactformulier verstuurde gegevens worden bewaard voor contactname, desgewenst kan u deze gegevens inkijken of laten verwijderen. Voor vragen rond uw privacyrechten kan u steeds terecht op www.privacycommissie.be.

Inhoud & aansprakelijkheid
Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieven titel, Auto's Aelterman kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval fouten of onjuistheden, noch kan dit recht geven op een financiële compensatie. De websites waarnaar wij linken vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Intellectuele Eigendom & Copyright
De website bestanden en code zijn de intellectuele eigendom van de website bouwer en beschermd, alle zichtbare teksten en beelden op de website zijn eigendom van Auto's Aelterman en beschermd door copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie of verspreiding van website elementen voor eigen doeleinden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door Auto's Aelterman.

Gebruik van cookies
De website van Auto's Aelterman maakt zeer beperkt gebruik van cookies (kleine bestandjes die op uw computer tijdelijk bewaard worden en die u makkelijk kan verwijderen via de instellingen van uw browser), om volgende redenen:
- onthouden dat u de hier vemelde algemene voorwaarden kent en aanvaardt
- verzamelen van (anoniem, via IP) statistische gegevens mbt herkomst bezoekers, bezochte pagina's, downloads, enz
- via de cookiebanner die u ziet bij eerste bezoek kan u zelf bepalen welke cookies u aanvaardt, en dit zo nodig ook herzien

Security
Zowel online als offline focust Auto's Aelterman op maximale veiligheid van uw gegevens.

Voorwaarden - aanpassingen
Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder verdere verwitting te wijzigen, de laatste - online - versie is steeds van toepassing.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent bevoegd.

Top mannen die hun vak kennen, de tijd nemen voor hun klanten en een toffe babbel. Logisch dat Auto's Aelterman al zoveel jaren bestaat.

B. Andries Facebook

Zeer tevreden over de wagen en de service van de zaak. Ook de kleine attenties bij levering van de wagen vielen in het oog en in de smaak.

L. Mariën Facebook

Heel tevreden over mijn aankoop. Vriendelijk, eerlijk, correct en vooral ontzettend snel geholpen om de baan op te kunnen! Top service!

M. Dekens Google

Een auto gekocht bij Auto's Aelterman voor een schappelijke prijs! Zeer tevreden van de wagen en prima service gekregen. Zeker een aanrader!

L. Jansegers Facebook

Ik werd zeer snel geholpen met mijn nieuwe 2de hands wagen! Super vriendelijk en eerlijk! Bedankt voor alles!!

N. Van der Straeten Google

Een super, eerlijke en beste koop gedaan. Service & ontvangst zijn top, een echte aanrader! Merci Jean-Marie voor je tijd & uitleg.

E. Stroobant Facebook